The Salt Lake Tribune July 23 1931

The Salt Lake Tribune October 29 1944

The Salt Lake Tribune October 22 1962

The Salt Lake Tribune Jan 5 1944

The Salt Lake Tribune Jan 6 1963

The Salt Lake Tribune April 25 1964

Daily Utah Chronicle Feb 6 1967